Центр надання

адміністративних послуг

Фонтанської сільської ради

(048)796-18-64 с.Крижанівка
(048)796-13-80 с.Фонтанка
(048)796-13-71 с.Н.Дофінівка
(048)796-29-72 с.Олександрівка

ОПИС ПОСЛУГИ

КОД 10-68
КОД ДІЯ 01995
НАЗВА ПОСЛУГИ Призначення компенсації за доглядом фізичній особі, яка надає соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі
СУБ’ЄКТ НАДАННЯ Центр надання адміністративних послуг Фонтанської сільської ради
СТРОК НАДАННЯ Рішення про призначення компенсації або про відмову в її наданні приймається протягом 10 днів з дати подання документів.   Компенсація призначається на строк надання соціальних послуг з догляду на професійній основі, визначений у договорі, і виплачується із дати укладення договору

ПЛАТНІСТЬ ПОСЛУГИ  Безоплатно

 

НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ
  1. Особою або законним представником особи, яка потребуєнадання соціальних послуг з догляду на професійній основі:

а) пред’являються:

паспорт громадянина України, для іноземців та осіб безгромадянства – довідка про звернення за захистом в Україні / посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту / посвідчення біженця / паспортний документ іноземця та посвідка на тимчасове проживання або посвідкана постійне проживання:

документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстріфізичних осіб – платників податків (картка платникаподатків), або дані про реєстраційний номер обліковоїкартки платника податків з Державного реєстру фізичнихосіб – платників податків, внесені до паспорта громадянинаУкраїни, крім фізичних осіб, які через свої релігійніпереконання відмовились від прийняття реєстраційногономера облікової картки платника податків, офіційноповідомили про це відповідному контролюючому органу імають відмітку в паспорті;

б) подаються:

заява про потребу в наданні соціальних послуг з догляду напрофесійній основі;

висновок про стан здоров’я особи, яка через порушення функцій організму не може самостійно пересуватися та самообслуговуватися і потребує надання соціальних послугз догляду (далі — висновок про стан здоров’я). за формою затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 09.03.2021 № 407 «Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їхзаповнення, що використовуються у закладах охорониздоров’я”, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.04.2021 за № 510/36132:

копія о довідки |до о акта огляду медико-соціальною експертною комісією (для осіб з інвалідністю);

копія свідоцтва про народження дитини з інвалідністю вікомдо 18 років (за потреби);

копія медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років за формою, затвердженою наказом Міністерстваохорони здоров’я України від 04.12.2001 № 482 «Прозатвердження порядку видачі медичного висновку продитину з інвалідністю віком до 18 років”, зареєстрованим вМіністерстві юстиції України 10.01.2002 за № 11/6299 (запотреби);

довідка про захворювання дитини на тяжке перинатальнеураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку,рідкісне орфанне захворювання, онкологічне,онкогематологічне захворювання, дитячий церебральнийпараліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет І типу(інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок ГУ ступеня про те, що дитина отримала тяжку травму,потребує трансплантації органа, потребує паліативноїдопомоги, видана  лікарсько-консультативною комісієюлікувально-профілактичного закладу в порядку та заформою, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 09.03.2021 № 407 «Про затвердження форм первинної обліковоїдокументації та інструкцій щодо їх заповнення, щовикористовуються у закладах охорони здоров’я”,зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.04.2021 за № 310/36132 (за потребукопія рішення суду про обмеження цивільної дієздатностіабо визнання недієздатною особи, якій надаються соціальні послуги з догляду на професійній основі (для недієздатнихосіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена);

копія рішення суду або рішення органу опіки та піклуванняпро призначення опікуна або піклувальника особі, якійнадаються соціальні послуги з догляду на професійнійоснові (для опікунів або піклувальників).

  1. Фізичною особою, яка надає соціальні послуги з догляду на професійній основі:

а) пред’являються:

паспортгромадянина України, для іноземців та осіб безгромадянства – довідка про звернення за захистом в Україні посвідчення особи, яка потребує додаткового

захисту посвідчення біженця паспортний документіноземця та посвідка на тимчасове проживання або посвідкана постійне проживання;

документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстріфізичних осіб – платників податків (картка платникаподатків), або дані про реєстраційний номер обліковоїкартки платника податків з Державного реєстру фізичнихосіб – платників податків, внесені до паспорта громадянинаУкраїни, крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу мають відмітку в паспорт

б) подаються:

заява про згоду надавати соціальні послуги з догляду на професійній основі.

У разі подання заяви про потребу в наданні соціальних послуг та про згоду надавати соціальні послуги в електронній формі через Єдиний державний вебпортал

електронних послуг, до заяви про потребу в наданні соціальних послуг також додаються скановані копії документів, зазначених у абзацах шостому – дванадцятому підпункту 1 цього пункту.

На заяви та відомості, що подаються в електронній формі,накладається кваліфікований електронний підпис (абоудосконалений електронний підпис. який базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) фізичноїо соби, яка надає соціальні послуги з догляду на професійній основі та звертається за отриманням компенсації, особи законного представника особи, яка потребує надання соціальних послуг з догляду на професійній основі.

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

завантажити